Công ty chưa trả hết nợ có được giải thể không?

✓ Doanh nghiệp bị giải thể khi nào?

Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

✓ Theo đó điều kiện để giải thể doanh nghiệp là:

 • Thuộc trường hợp phải tiến hành giải thể
 • Phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Không nằm  trong trường họp giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Vì vậy theo các điều kiện trên thì giải thể được chia làm hai loại là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. Để giải thể doanh nghiệp bắt buộc phải có hồ sơ trong đó có danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp ( nếu có )

✓ Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Vì vậy, dù là giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc, doanh nghiệp phải đảm bảo đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác.thì mới có thể làm được giải thể Công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến Quy định của pháp luật về việc công ty chưa trả hết nợ có được giải thể không. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0967 116 088 / 0866 028 368.

  Đăng ký nhận thông tin  .
  .
  .
  .